دهیار روستای جزصالح:تمامی اهالی روستا بصورت اینترنتی در سرشماری ونفوس مسکن شرکت کردند
آقای محمداقتدارنژاد دهیارروستای جزصالح اظهار داشت: تمام خانوارهای روستای جزصالح سفلی بصورت اینترنتی درمرحله اول سرشماری شرکت کردند وی از پایان ثبت نام سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن در روستا خبر داد و گفت: سرشماری در تمام روستا باجدیت تمام انجام وپایان یافت ایشان همچنین ازحضور و استقبال مردم فهیم و زحمتکش روستا تشکر وقدردانی کردند وگفتند که امیدوار است در آینده با کمک مردم وبخصوص جوانان. روستایی را بسازیم درشأن ومنزلت مردم روستا ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ انتظارمردم از آقای اقتدارنژاد دهیار روستاومسئولین شهرستان جیرفت: مردم زحمتکش ودرد کشیده هم امیدوار هستند که دهیاری روستا ومسئولین شهرستان جیرفت فکری اساسی درباره این روستا بکنند درضمن امیدواریم حرفهای نماینده محترم شهرستان جیرفت قبل از انتخابات کلیشه ای نباشد وامروز منتظریم عملی شودچون این روزها مردم حرفهای کلیشه ای زیاد شنیده اند وامیدواریم نماینده محترم چاره ای بیندیشد با تشکر از آقای اقتدارنژاد دهیار روستا واهالی محترم روستا✋
برچسب‌ها: ,